About Me

My Album

Sunday, December 16, 2012

Jawapan Soalan 3 Perubahan Struktur Modal


Jawapan Soalan 3

a)  Catatan jurnal
Bil

Debit (RM)
Kredit (RM)
1
Modal saham biasa
          Akaun pengurangan modal
750,000

750,000
2
Modal saham utama
          Akaun pengurangan modal
          Modal saham biasa (500,000*0.10)
400,000

350,000
50,000
3
Akaun pengurangan modal
          Modal saham biasa
          (10%*400000*4*0.10) @ (160000*0.10)
16,000

16,000
4
Pemiutang
          Pinjaman bercagar
          Modal saham biasa (250,000*0.10)
200,000

175,000
25,000
5
Pinjaman tidak bercagar
          Pinjaman bercagar
          Modal saham biasa (750,000*0.10)
600,000

525,000
75,000
6
Overdraf
          Pinjaman bercagar
250,000

250,000
7
Akaun pengurangan modal
          Akaun untung rugi
938,000

938,000
8
Tanah
          Akaun pengurangan modal

Akaun pengurangan modal
          Lekapan dan peralatan
          Kenderaan
          Stok
          Penghutang
100,000


201,000

100,000


150,000
31,000
15,000
5,000
9
Akaun pengurangan modal
          Bank
21,000

21,000

Akaun Pengurangan Modal
MSB (Dividen)
Untung rugi
Lekapan dan peralatan
Kenderaan
Stok
Penghutang
Bank (Bel. penyusunan semula)
Rezab penyusunan semula
16,000
938,000
150,000
31,000
15,000
5,000
21,000
24,000
Modal saham biasa
Modal saham utama
Tanah
750,000
350,000
100,000

1,200,000

1,200,000

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2005 (selepas penyusunan semula)
Aset bukan semasa:
Tanah dan bangunan
Lekapan dan peralatan
Kenderaan

Aset semasa:
Stok
Penghutang

405,000
280,000
306,000


175,000
45,000
Ekuiti dan Liabiliti:
Modal saham biasa
Rezab penyusunan semula

Pinjaman bercagar

Liabiliti semasa:
Overdraf bank

216,000
24,000

950,000


21,000

1,211,000

1,211,000