About Me

My Album

Friday, December 28, 2012

Contoh Penyata Hal Ehwal (Penggulungan Syarikat)


Penyata Hal Ehwal pada 31 Disember 2005
LIABILITI
RM
RM
Pemiutang tidak bercagar:
     Bil belum bayar
     Pemiutang (668,120 – 160,000)

80,700
508,120


588,820
Pemiutang bercagar penuh:
     Pinjaman
     (-) Cagaran ke atas loji dan mesin

400,000
  (500,000)

     Lebihan untuk pemiutang bercagar sebahagian
100,000

Pemiutang bercagar sebahagian:
     Pemiutang
     (-) Lebihan dari cagaran penuh

160,000
(100,000)


60,000
Bil-bil didiskaunkan
37,120
2,080
Pemiutang keutamaan:
     Kadarbayaran dan cukai
     Sewa terakru
     Gaji dan upah
     PERKESO

1,700
12,400
1,600
2,000


17,700



650,900
ASET


Lekapan dan lengkapan
Tunai di tangan
Tunai di bank
Stok
Paten
Lebihan harta persendirian
Penghutang:
     Baik
     Ragu
     Bil belum terima

8,000
200
2,400
140,000
60,000
1,200

134,292
10,100
50,280
Jumlah aset
(-) Pemiutang keutamaan

406,472
(17,700)
Lebihan untuk pemiutang tidak bercagar
Kekurangan

388,772
262,128


   650,900

Akaun Kekurangan
Modal
Untung terkumpul
(32,300+21,740+16,820)

Harta persendirian
Kekurangan
200,000

70,860

1,200
262,128
Rugi terkumpul (27,740+47,440)
Lekapan dan lengkapan
Loji dan mesin
Stok
Paten
Hutang ragu dan lapuk
Ambilan (28,000 * 5 tahun)
Bil-bil didiskaun
Diskaun penghutang
75,180
5,000
100,000
100,000
40,000
64,860
140,000
2,080
7,068

534,188

534,188