About Me

My Album

Friday, December 28, 2012

Contoh Penyata Hal Ehwal (Penggulungan Syarikat)


Penyata Hal Ehwal pada 31 Disember 2005
LIABILITI
RM
RM
Pemiutang tidak bercagar:
     Bil belum bayar
     Pemiutang (668,120 – 160,000)

80,700
508,120


588,820
Pemiutang bercagar penuh:
     Pinjaman
     (-) Cagaran ke atas loji dan mesin

400,000
  (500,000)

     Lebihan untuk pemiutang bercagar sebahagian
100,000

Pemiutang bercagar sebahagian:
     Pemiutang
     (-) Lebihan dari cagaran penuh

160,000
(100,000)


60,000
Bil-bil didiskaunkan
37,120
2,080
Pemiutang keutamaan:
     Kadarbayaran dan cukai
     Sewa terakru
     Gaji dan upah
     PERKESO

1,700
12,400
1,600
2,000


17,700650,900
ASET


Lekapan dan lengkapan
Tunai di tangan
Tunai di bank
Stok
Paten
Lebihan harta persendirian
Penghutang:
     Baik
     Ragu
     Bil belum terima

8,000
200
2,400
140,000
60,000
1,200

134,292
10,100
50,280
Jumlah aset
(-) Pemiutang keutamaan

406,472
(17,700)
Lebihan untuk pemiutang tidak bercagar
Kekurangan

388,772
262,128


   650,900

Akaun Kekurangan
Modal
Untung terkumpul
(32,300+21,740+16,820)

Harta persendirian
Kekurangan
200,000

70,860

1,200
262,128
Rugi terkumpul (27,740+47,440)
Lekapan dan lengkapan
Loji dan mesin
Stok
Paten
Hutang ragu dan lapuk
Ambilan (28,000 * 5 tahun)
Bil-bil didiskaun
Diskaun penghutang
75,180
5,000
100,000
100,000
40,000
64,860
140,000
2,080
7,068

534,188

534,188